Czy musze posiadać terminal płatniczy od 1.1.2022 (1.styczeń.2022rok) ?


Klamka zapadła! Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – czyli po prostu Polski Ład, została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2105. Większość jej zapisów wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku. Jakie zmiany wprowadza?
Zmiana nr 1
Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy przedsiębiorcy ewidencjonujący sprzedaż na urządzeniach fiskalnych (kasach i drukarkach fiskalnych, ONLINE i starszego typu) będą musieli umożliwić klientom płatności bezgotówkowe.
Mówi o tym Art. 22 pkt 2 Polskiego Ładu, który dodaje artykuł do ustawy Prawo przedsiębiorców i brzmi:
„Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598)”.
Czym jest instrument płatniczy?
W cytowanym wyżej zapisie pada nazwa "instrument płatniczy". Co to dokładnie oznacza?
W rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych instrument płatniczy to: "zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego".
Jak przedsiębiorca może realizować obowiązek płatności bezgotówkowych?
Jak zatem wynika z zapisów Polskiego Ładu przedsiębiorca nie musi kupować/wynajmować terminala płatniczego do zapewnienia klientom płatności bezgotówkowych. Ten rodzaj płatności może on wdrożyć w innej formie.
Można zaoferować klientom płatności bezgotówkowe za pomocą:
karty płatniczej
przelewów elektronicznych
płatności mobilnych
czeków.
Skutki niedopełnienia obowiązku
Kary nie wydają się specjalnie dotkliwe. Jeżeli przedsiębiorca nie spełni obowiązku płatności bezgotówkowych nie będzie mógł:
skorzystać z możliwości otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT w terminie przyśpieszonym (25 dni zamiast 60)
zastosować kwartalnego rozliczania VAT i będzie musiał stosować miesięczne okresy rozliczeniowe.
Zmiana nr 2
Oprócz obowiązku płatności bezgotówkowych, przedsiębiorca będzie musiał zintegrować kasy ONLINE z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.
Ten obowiązek wejdzie w życie 1 lipca 2022 roku.
Integracja kasy ONLINE z terminalem płatniczym może nastąpić za pomocą połączenia kablowego lub radiowego ( np. WiFi, Bluetooth), ale komunikacja musi się odbywać po protokole ECR-EFT.
Obowiązek ten dotyczy tylko przedsiebiorców korzystających z kas ONLINE.
Drukarki fiskalne nie muszą być zintegrowane z terminalem płatniczym
Z tego obowiązku wyłączeni są przedsiębiorcy korzystający z drukarek fiskalnych ONLINE. Na mocy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące drukarki fiskalne nie muszą mieć interfejsu komunikacyjnego z terminalem płatniczym.
Kary za brak integracji kasy ONLINE i terminala
Za brak integracji kasy ONLINE z terminalem płatniczym naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości 5.000 zł.
Terminale płatnicze a protokół ECR-EFT
Nie każdy terminal płatniczy ma protokół ECR-EFT lub odpowiedni interfejs do połączenia z kasą ONLINE. Szczegółowe informacje o współpracy terminali z kasami ONLINE można uzyskać na stronie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.
Urządzenia Posnet gotowe na Polski Ład
Wszystkie kasy Posnet mają zaimplementowany protokół ECR-EFT pozwalający na połączenie kasy ONLINE z terminalem płatniczym.
Do płatności bezgotówkowych szczególnie polecamy terminal płatniczy Netpay i Fiskalny Terminal Płatniczy Pospay ONLINE.
text ze strony producenta Posnet
https://www.posnet.com.pl/okiem-eksperta/post/308/polski-lad---co-z-niego-wynika-dla-uzytkownika-urzadzen-fiskalnych?fbclid=IwAR0QPXzAI9_XyFhFqVEct5UEOFtoHy_bTsDAsN62Uca_k8qwQvh8-U8S1s0
Share this Post!

About the Author : Maciej Parzych