Obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS

Składanie sprawozdań finansowych do KRS

Z dniem 15 marca 2018 r. weszły w życie nowe zasady składania dokumentów finansowych do e-KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Wszystkie spółki zarejestrowane w KRS mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości
Sprawozdania, przyjęte przez organ nadzorczy, powinny być podpisane przez co najmniej jedną osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu, której numer PESEL jest ujawniony w KRS ( art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (w brzmieniu od 15 marca 2018 r.) Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości).

Sprawozdania powinny być składane przez system Ministerstwa Sprawiedliwości udostępniony pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/

Do złożenia sprawozdania wystarczy zestaw z certyfikatem kwalifikowanym.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego mają spółki handlowe, spółki cywilne, a także inne osoby prawne. Sprawozdanie zobowiązane są sporządzić także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro.

Konieczność sporządzania i składania w formie elektronicznej odnosić się będzie również do:
-skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
-sprawozdania z działalności (dotyczy przedsiębiorców wpisanych do KRS),
-sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
-sprawozdania z płatności lub skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej.

Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym można nabyć w naszej firmie, wystarczy pojawić się z dowodem osobistym. Oferujemy kwalifikowane zestawy do podpisu EUROCERT.

Zapraszamy do kontaktu, udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Share this Post!

About the Author : Marek Żbikowski