PRODUKTY, DLA KTÓRYCH STAWKA VAT MA ZOSTAĆ OBNIŻONA OD 1 LUTEGO 2022 R. do 31 lipca 2022 r.

W poniższej tabeli zamieściliśmy zestawienie omówionych propozycji zmian z podziałem na planowane stawki.

PRODUKTY, DLA KTÓRYCH STAWKA VAT MA ZOSTAĆ OBNIŻONA OD 1 LUTEGO 2022 R. do 31 lipca 2022 r.
1.        Produkty, dla których stawka zostanie obniżona do 0% = D  w kasie ( nowa matryca vat )
1a) Wymienione w pozycji 1-18 Załącznika nr 10 do ustawy o VAT
Poz. Załącznika 10CNNazwa towaru
CNTowary spożywcze
102Mięso i podroby jadalne
2ex 03Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308
304Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
40504 00 00Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
507Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne
608Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
710Zboża
811Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny
9ex 12Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi
10ex 15Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – wyłącznie jadalne
11ex 16Przetwory z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów – z wyłączeniem:

1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,

2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605

1219Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze
13ex 20Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części

roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%

142104Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane
152105 00Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao
16ex 2106Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
17ex 2202Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),

b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)

18bez względu na CNDietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
1b) Pozostałe
1)Nawozy i środki ochrony roślin, zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej
2)Ziemia ogrodnicza
3)Gaz ziemny (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)
4)Środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoży do upraw, innych niż ziemia ogrodnicza, z wyłączeniem podłoży mineralnych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76 i 1069)
2.        Towary, dla których stawka zostanie obniżona do 5%
1)
energia elektryczna (CN 2716 00 00)
2)
energia cieplna
3.        Towary, dla których stawka zostanie obniżona do 8%
1)
benzyny silnikowe (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach
2)
oleje napędowe (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach
3)
biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN
4)
przeznaczone do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałe węglowodory gazowe (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowe węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901, skroplone

Dodatkowe obowiązki

Zgodnie z nowelizacją przewidziane jest także nałożenie na przedsiębiorców prowadzących sklepy obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej informacji o obniżeniu stawek podatku VAT na wskazane towary.

Dodatkowo, sprzedawcy gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej będą mieli obowiązek przekazywania nabywcy tych towarów informacji o obniżonych stawkach podatku:

  1. przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo
  2. oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wzory tych informacji mają być udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa finansów.

Omawiane zmiany mają wejść w życie od 1 lutego 2022 r. i mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r. obecnie nowelizacja jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Tekst ustawy w brzmieniu :

USTAWA
z dnia 13 stycznia 2022 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) po art. 146d dodaje się art. 146da-146dc w brzmieniu:

“Art. 146da. 1. W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla:

1) towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56),

2) środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76), z wyłączeniem podłoży mineralnych,

3) nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy,

4) ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy,

5) gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)

– stawka podatku wynosi 0%.

2. Przepisów ust. 1 pkt 1-4 nie stosuje się do importu towarów, o którym mowa w art. 138i ust. 1.

Art. 146db. W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla:

1) energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

2) energii cieplnej

– stawka podatku wynosi 5%.

Art. 146dc. W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. dla:

1) benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

2) olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach,

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN,

4) przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych

– stawka podatku wynosi 8%.”.

Art.  2. 
1. 
W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży:
1)

towarów spożywczych, o których mowa w art. 146da ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 – zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów spożywczych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż tych towarów spożywczych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;

2)

paliw silnikowych, o których mowa w art. 146dc ustawy zmienianej w art. 1 – zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw silnikowych, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż tych paliw silnikowych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 8%;

3)

towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, o których mowa w art. 146da ust. 1 pkt 2-4 ustawy zmienianej w art. 1 – zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej, czytelną informację, że od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż tych towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%;

4)

gazu ziemnego, o którym mowa w art. 146da ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, oraz energii elektrycznej i energii cieplnej, o których mowa w art. 146db ustawy zmienianej w art. 1 – przekazuje nabywcy tych towarów informacje o obniżonych stawkach podatku od towarów i usług dotyczących tych towarów:

a)

przez każdorazowe dołączenie tej informacji do faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za te towary, albo

b)

oddzielnie, w przypadku gdy faktura lub inny dokument, z którego wynika zapłata należności za te towary, zostaną wysłane później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzory informacji, o których mowa w ust. 1.
Art.  3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.
Share this Post!

About the Author : Maciej Parzych