Aktualizacja Subiekt GT do wersji 1.55

Informacje na początek:

Ostatnimi czasy, wydana została aktualizacja oprogramowania Subiekt GT. Program w aktualnej wersji posiada numerację 1.55. Przed aktualizacją należy jednak dokonać kopii zapasowej danych programu! Jest to bardzo ważne, gdyż chroni nas to przed przypadkowym ich straceniem!

Aktualizacja automatycznie dokona aktualizacji bazy danych i zapisu kopii wcześniejszej jej wersji. Ważne jest, że praca najnowszej wersji programu musi odbywać się na zaktualizowanej bazie, co wiąże się też z tym iż każdy komputer w sieci, który komunikuje się z serwerem będzie musiał być zaktualizowany! Ważnym jest też, że konwersja bazy do nowszej wersji jest nieodwracalna!

Podczas aktualizacji program wyświetli odpowiednie okienko w celu wpisania kodu aktywacyjnego. W tym wypadku, prosimy o wpisanie kodu ulepszenia w ramach abonamentu na ulepszenia. Jeśli jeszcze państwo go nie posiadają, zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami!

W celu uzyskania dostępu do nowych modułów konieczne może być jednorazowe wejście w menu głównym na zakładkę Widok i kliknięcie w opcję Przywróć domyślne moduły.

Nowości omówione w formie wideo:

Zmiany w wersji 1.55:

 • Dodano możliwość powielania niektórych typów dokumentów. Możliwe jest powielanie prostych faktur (bez zaliczkowych i zbiorczych) oraz dokumentów magazynowych (bez zwrotów i dokumentów automatycznych). Powielanie zabezpieczone jest aktywnym abonamentem (powielanie dokumentów nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny).
 • Dodano zabezpieczenie przed wystawieniem faktury dla kontrahenta bez podanego numeru NIP. Sposób działania zabezpieczenia należy ustawić w parametrach faktur sprzedaży. Domyślne zabezpieczenia są wyłączone.
 • Intrastat – dodano nową pozycję menu “pokaż dokumenty źródłowe intrastat” umożliwiającą podgląd dokumentów, które weszły w skład deklaracji. Podczas korzystania z nowego mechanizmu należy pamiętać, że prezentowane są w nim dokumenty w aktualnej postaci. W przypadku edycji dokumentów źródłowych po wystawieniu deklaracji dane z intrastatu mogą odbiegać od prezentowanych przez nowy mechanizm.
 • Do definicji pól plików JPK dodano możliwość definiowania pola z nazwą towaru dla plików JPK_FA i JPK_MAG. W przypadku braku własnej definicji nazwa pobierana jest tak jak dotychczas z kartoteki towaru.
 • Do parametrów faktur wewnętrznych podatku należnego dodano parametr określający sposób kontroli wystawiania faktur wewnętrznych do wielu faktur. Umożliwia on wymuszenie wystawiania jednej faktury wewnętrznej do jednej faktury VAT, zabezpieczając przed brakiem kompletu numerów faktur źródłowych w przypadku przekazywania danych do pliku JPK_VAT.
 • Dodano możliwość definiowania parametrów uproszczonej metody generowania pliku JPK_VAT w Subiekcie GT.
 • Dodano możliwość kopiowania pozycji na zwrotach ze sprzedaży detalicznej.
 • Dodano możliwość przekazywania do pliku JPK_FA numerów NIP zagranicznych kontrahentów.
 • Dodano możliwość wyboru między datą wystawienia, datą zakończenia dostawy i datą otrzymania dokumentu przy filtrowaniu dokumentów przekazywanych do pliku JPK_FA.
 • Dodano możliwość wydruku przypisanego do dokumentu numeru rachunku bankowego podmiotu.
 • Dodano możliwość wyświetlenia informatora towaru z poziomu listy brakujących towarów. Lista ta pojawia się przy próbie zapisu dokumentu, gdy stany magazynowe są niewystarczające.
 • Dodano nowe parsery do modułu homebanking: CitiHandlowy, Credit Agricole, BGŻ. Moduł homebanking jest dostępny w rozszerzeniu Czerwony PLUS.
 • Na liście Operacje – Pokaż dokument powiązany poprawiono wyświetlanie faktur detalicznych powiązanych ze sprzedażą detaliczną.
 • Na podglądzie F9 korekty poprawiono błąd powodujący wyświetlanie uwag z faktury źródłowej zamiast z korekty.
 • Odblokowano możliwość zmiany kodu rodzaju transakcji VAT na korektach. Domyślnie kod przenosi się z faktury.
 • Połączono sprawdzanie statusu podatnika w portalu Ministerstwa Finansów i w systemie VIES w jeden mechanizm, tam, gdzie następuje zbiorcze sprawdzanie wielu kontrahentów. Program decyduje o sposobie sprawdzenia na podstawie państwa kontrahenta i numeru NIP.
 • Poprawiono błąd automatycznej kalkulacji cen przy zapisie dokumentu zakupu powodujący zapis ceny z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
 • Poprawiono błąd dotyczący elementu P_12 pliku JPK_FA. Zgodnie z zaleceniami ministerstwa dla transakcji z odwrotnym obciążeniem – Dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, innych niż zwolnione lub opodatkowane stawką 0% – element P_12 jest pomijany (usuwany jest tag początkowy i końcowy).
 • Poprawiono błąd powodujący niepotrzebne przeliczanie dokumentu przez kurs waluty w przypadku, gdy kontrahent ma przypisaną indywidualną walutę inną niż PLN i ustawiony domyślny poziom cen w walucie obcej.
 • Poprawiono błąd powodujący problemy z zapisem kompletu informacji o banku i dacie waluty, w przypadku wprowadzania na dokument kontrahenta z przypisaną indywidualną walutą.
 • Poprawiono błąd powodujący sporadyczne dublowanie pozycji na fakturze zaliczkowej końcowej w przypadku, gdy zamówienie zaliczkowe wystawiono w walucie obcej i przed wystawieniem faktury zrealizowano je dokumentem WZ w walucie innej niż zamówienie.
 • Poprawiono błąd powodujący, że nowe uprawnienie “Magazyn Inwentaryzacja – Pokaż wartość dokumentu w podsumowaniu” po konwersji danych do wersji 1.54 nie było przydzielane domyślnie.
 • Poprawiono błąd umożliwiający edycję danych kontrahenta na zwrotach magazynowych.
 • Poprawiono błąd umożliwiający edycję kolumny “cena magazynowa” na dokumentach przyjęć magazynowych.
 • Poprawiono błąd umożliwiający naliczenie funduszy promocji w przypadku, gdy wystawiono dokument w walucie obcej. Problem występował w przypadku, gdy kontrahent miał przypisaną indywidualną domyślną walutę.
 • Poprawiono błędy w danych przekazywanych do pliku JPK_FA z faktur marżowych.
 • Poprawiono drobne problemy z wyświetlaniem informatora towaru podczas zmiany rozmiaru okna.
 • Poprawiono działanie klawisza Tab w funkcji Rozlicz zbiorczo używanej podczas rozliczania dokumentów w modułach rozrachunkowych.
 • Poprawiono działanie parametru Przepisuj kategorię z dokumentu źródłowego dla automatycznej operacji VAT przy tworzeniu operacji bankowych za pomocą opcji Rozlicz. Poprzednio opcja nie reagowała na zmianę kategorii operacji głównej.
 • Poprawiono literówkę w nazwie parsera plików MT940 dla banku Raiffeisen.
 • Poprawiono obsługę przelewów w podzielonej płatności w eksporcie operacji bankowych do formatu Elixir-0 dla rodzajów homebankingu BZ WBK oraz BZ WBK – zgodny z KB.
 • Poprawiono problem przestawiania się kategorii operacji bankowej przy przełączaniu znacznika bez danych kontrahenta.
 • Poprawiono sposób wyliczania pól od P_13 do P_15 w pliku JPK_FA w walucie obcej. Obecnie wartości tych pól podawane są w PLN.
 • Poprawiono wyświetlanie dokumentów powiązanych z inwentaryzacją na liście dostępnej w menu Operacje – Pokaż dokument powiązany.
 • Przedłużono obowiązywanie wersji plików JPK.
 • Przywrócono domyślne ustawianie aktywności pola wyboru typu okresu w zestawieniach po otwarciu okna wyboru dat.
 • Rozwiązano problem z zamykaniem się instalatora programu podczas zaniku połączenia z siecią internet.
 • W dokumencie inwentaryzacji zbiorczej dodano możliwość filtrowania różnic inwentaryzacyjnych. Nowe filtry oraz dotychczasowy umożliwiający wybranie nadwyżek z ceną zerową dostępne są w menu “Filtruj pozycje”. Zastąpiło ono dotychczasową pozycję “Wyfiltruj nadwyżki z zerową ceną”.
 • W dokumencie inwentaryzacji zbiorczej dodano możliwość filtrowania towarów o wskazanym symbolu, nazwie, grupie oraz z wybraną cechą. Nowy filtr dostępny jest w menu “Filtruj pozycje”.
 • W instalatorze programu dodano mechanizm sprawdzania, czy opublikowana została nowsza wersja programu. Pozwoli to uniknąć instalowania starszych wersji w sytuacji, gdy wydano nowsze – oczywiście decyzja zależeć będzie od użytkownika.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę podglądów F9. W tym celu dodano m.in. metodę PodgladF9() do obiektów: InsERT.Kontrahent, InsERT.Towar, InsERT.SuDokument, InsERT.FinDokument, InsERT.Dekret, InsERT.VatDokument, InsERT.Akord, InsERT.Uzytkownik, InsERT.NaliczeniePotracenie, InsERT.Prowizja, InsERT.Dzialanie, InsERT.Pracownik, InsERT.PracownikKh, InsERT.SzansaSprzedazy, InsERT.UmowaCP, InsERT.UmowaOPrace, InsERT.Email.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano zabezpieczenie uniemożliwiające zapisanie rozrachunku z terminem płatności wcześniejszym niż jego data wystawienia.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd w metodzie DrukujNaklejkiZTowaramiMag(int lSzablonId, int lPowielNaklejke, object vRazyWartoscPola, bool vbDrukujLinieOddzielajace, object vDrukujOdWiersza, object vDrukujOdKolumny, object vSortowanie, bool vbMalejaco, bool vbUI, ref int[] psaPozycje) obiektu InsERT.SuDokumentyKolekcja. Błąd występował tylko w przypadku przekazania do argumentu psaPozycje tabelki zawierającej identyfikator dokładnie jednej pozycji towarowej. Objawiał się brakiem wydruku naklejki.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z nieprawidłowym domyślnym ustawianiem płatności na dokumencie FS dodawanym na podstawie ZK za pośrednictwem metody NaPodstawie().
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd związany z nieprawidłowym ustawianiem statusów dokumentu typu zamówienie do dostawców, w przypadku realizacji danego zamówienia bez dokumentu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie InsERT.Kontrahent dodano atrybuty związane z ustawianiem parametrów indywidualnych kontrahenta: DomyslnaTransVATSprzedaz, DomyslnaTransVATSprzedazFW, DomyslnaTransVATZakup, DomyslnaTransVATZakupFW, DomyslnaWaluta, DomyslnyRachBankowyId, DomyslnyTypCeny.
 • W inwentaryzacji dodano ostrzeganie o dokumentach z odłożonym i niewykonanym skutkiem magazynowym.
 • W inwentaryzacji zbiorczej wprowadzono ograniczenie dla daty wczytania stanów magazynowych. Data ta nie może przekraczać maksymalnej daty wczytania stanów magazynowych na inwentaryzacjach cząstkowych.
 • W module kontrahentów dodano kolumnę z państwem oraz dodano możliwość filtrowania kontrahentów wg państwa.
 • W oknie Dane podmiotu, na zakładce Rejestracja zmieniono etykietę Nazwa krótka na Nazwa skrócona.
 • W parametrach list dodano pole z rozmiarem listy. Zmiana rozmiaru możliwa jest w zakresie od 50% do 200% wartości standardowej.
 • W związku ze zmianami w przepisach o podatku akcyzowym od wyrobów węglowych, dodano nowe wzorce wydruków dla wydań zewnętrznych i faktur sprzedaży. Nowe wzorce umożliwiają wydruk oświadczenia nabywcy wyrobów węglowych zamiast wymaganych dotychczas dokumentów dostawy.
 • Zmieniono sposób działania instalatora aplikacji. Od tej pory po dokonaniu wyborów trybu instalacji instalator domyślnie będzie działał w trybie bez interfejsu.
 • Zoptymalizowano mechanizm zbiorczego sprawdzania statusu VAT kontrahentów na fakturach i korektach zakupu. Jeśli kilka zaznaczonych dokumentów wystawionych zostało na jednego kontrahenta, sprawdzenie wykonywane jest tylko raz a nie dla każdego dokumentu osobno.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Insert.

Share this Post!

About the Author : Redaktor